Thẻ: hoạt động của hiết bị lọc khói

Thiết bị lọc khói tĩnh điện

Dùng điện trường cao để ion hoá các hạt khói bụi, rồi thu hút khói đã ion hoá vào các ống cực ngược dấu (bộ lọc cao áp tĩnh điện), chỉ còn khói sạch không màu thoát ra. Phương pháp này có thể lọc hạt khói siêu nhỏ, lọc triệt để tất cả khói đen, …